STRONTIUM BORIDE - (12046-54-7)

Giới thiệu

Tên: strontium boride
* IUPAC
Số CAS: 12046-54-7
Công thức hóa học: SrB6
Khối lượng phân tử: 152.486 g
Lễ Percent: Sr 57.461 %; B 42.538 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 33.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn