TELLURIUM TETRAIODIDE - (7790-48-9)

Giới thiệu

Tên: tellurium tetraiodide
* IUPAC
Số CAS: 7790-48-9
Công thức hóa học: TeI4
Khối lượng phân tử: 635.21788 g
Lễ Percent: Te 20.087 %; I 79.912 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 16.97 %

Để biết thêm thông tin

nguồn