TIN(IV) IODIDE - (7790-47-8)

Giới thiệu

Tên: tin(IV) iodide
* IUPAC
Số CAS: 7790-47-8
Công thức hóa học: SnI4
Khối lượng phân tử: 626.32788 g
Lễ Percent: Sn 18.953 %; I 81.046 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 21.21 %

Để biết thêm thông tin

nguồn