CALIFORNIUM(II) BROMIDE - (36700-18-2)

Giới thiệu

Tên: californium(II) bromide
* IUPAC
Số CAS: 36700-18-2
Công thức hóa học: CfBr2
Khối lượng phân tử: 410.808 g
Lễ Percent: Cf 61.099 %; Br 38.900 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn