CALIFORNIUM(III) IODIDE - (20758-81-0)

Giới thiệu

Tên: californium(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 20758-81-0
Công thức hóa học: CfI3
Khối lượng phân tử: 631.71341 g
Lễ Percent: Cf 39.733 %; I 60.266 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn