CALIFORNIUM(III) BROMIDE - (20758-68-3)

Giới thiệu

Tên: californium(III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 20758-68-3
Công thức hóa học: CfBr3
Khối lượng phân tử: 490.712 g
Lễ Percent: Cf 51.150 %; Br 48.849 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn