IRIDIUM(II) IODIDE - (19253-38-4)

Giới thiệu

Tên: iridium(II) iodide
* IUPAC
Số CAS: 19253-38-4
Công thức hóa học: IrI2
Khối lượng phân tử: 446.02594 g
Lễ Percent: Ir 43.095 %; I 56.904 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 13.94 %

Để biết thêm thông tin

nguồn