TITANIUM(IV) SULFATE - (18130-44-4)

Giới thiệu

Tên: titanium(IV) sulfate
* IUPAC
Số CAS: 18130-44-4
Công thức hóa học: Ti(SO4)2
Khối lượng phân tử: 239.9922 g
Lễ Percent: Ti 19.945 %; S 26.721 %; O 53.333 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn