TECHNETIUM(IV) CHLORIDE - (14215-13-5)

Giới thiệu

Tên: technetium(IV) chloride
* IUPAC
Số CAS: 14215-13-5
Công thức hóa học: TcCl4
Khối lượng phân tử: 239.812 g
Lễ Percent: Tc 40.865 %; Cl 59.134 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn