TITANIUM(II) FLUORIDE - (13814-20-5)

Giới thiệu

Tên: titanium(II) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13814-20-5
Công thức hóa học: TiF2
Khối lượng phân tử: 85.8638064 g
Lễ Percent: Ti 55.747 %; F 44.252 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 73.94 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (g): -164 kcal/mol 1 = -686.18 kJ/mol
S° (g): 61 cal/(mol•K) 2 = 255.22 J/(mol•K)
ΔGf° (g): -166 kcal/mol 3 = -694.54 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.