TITANIUM(IV) CARBIDE - (12070-08-5)

Giới thiệu

Tên: titanium(IV) carbide
* IUPAC
Số CAS: 12070-08-5
Công thức hóa học: TiC
Khối lượng phân tử: 59.8777 g
Lễ Percent: Ti 79.941 %; C 20.058 % 

phân loại

• vô cơ

Sử dụng / Chức năng

• "A mixture of scandium carbide and titanium carbide produces a ceramic material second in hardness only to diamond." 1

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 30.61 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -44.0 kcal/mol 2 = -184.10 kJ/mol
S° (s): 5.79 cal/(mol•K) 3 = 24.23 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -43.1 kcal/mol 4 = -180.33 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Halka, Monica and Nordstrom, Brian. Transition Metals; Infobase Publishing: New York, NY, 2011; p 10.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.