TITANIUM SELENIDE - (12067-45-7)

Giới thiệu

Tên: titanium selenide
* IUPAC
Số CAS: 12067-45-7
Công thức hóa học: TiSe2
Khối lượng phân tử: 205.787 g
Lễ Percent: Ti 23.260 %; Se 76.739 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 30.61 %

Để biết thêm thông tin

nguồn