TITANIUM(II) CHLORIDE - (10049-06-6)

Giới thiệu

Tên: titanium(II) chloride
* IUPAC
Số CAS: 10049-06-6
Công thức hóa học: TiCl2
Khối lượng phân tử: 118.773 g
Lễ Percent: Ti 40.301 %; Cl 59.698 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 49.09 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -122.8 kcal/mol 1 = -513.80 kJ/mol
S° (s): 20.9 cal/(mol•K) 2 = 87.45 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -111.0 kcal/mol 3 = -464.42 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.